Miljö och kvalité

miljo

Miljöanalys
Vi har tillsammans med Mälardalens Högskola gjort en genomgående analys av vårt miljöarbete. Denna avancerade analys har medfört att vi ytterligare kunnat förändra och förbättra oss och våra produkter vad gäller miljöfrågor. Våra miljömål flyttas ständigt framåt i samma takt som de krav på miljöanpassning som våra kunder och omvärlden ställer. Vi på Plusab har ett starkt engagemang inom vårt företag för detta.

Produkter
En hög kvalitet ger en lång livslängd. Ett naturligt val för allt fler som ser sambandet mellan belastning på miljö och produktval. Vi väljer leverantörer som kan svara upp mot våra höga krav.

Förpackningar
Vi använder kretsloppsanpassade förpackningar.

Återvinning
Våra produkter är i största möjliga mån anpassade för återvinning.

Resor
Samtliga anställda på Plusab har genomgått webbaserad utbildning i sparsam körning med SmartDriving. Detta har vi gjort för att bidra till minskade koldioxidutsläpp, vilket i kombination med bränslebesparingar har fått en stor genomslagskraft för Plusab.

Transporter
Produkten i rätt tid är kvalitet för oss. Effektiva och säkra transporter är viktigt för både oss och våra kunder. Schenker transport hjälper oss med det.
Schenker har tillsammans med forskare från bland annat Chalmers dragit igång ett upprop med målet halverad klimatpåverkan från godstransporter.
Ett sätt att minska antalet transporter är att samlasta gods – en slags kollektivtrafik inom godstransporter.
Schenker har tagit fram ett sjupunktprogram för att minska koldioxidutsläppen. Dessa punkter är:

  • Sparsam körning
  • Sänkta hastigheter
  • Nya fordon och bättre bränsle
  • Mer kombitrafik som t.ex. bil och järnväg
  • Längre fordon för nattrafik
  • Mer gods åker kollektivtrafik
  • Smartare citylogistik